"Ви Ар Ес Контрол"

“Ви Ар Ес Контрол” ЕООД е първият оправомощен от Председателя на БИМ Орган за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП. Органът има действаща система за управление следваща изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и стриктно следи за изпълнението наНАРЕДБА № 16ОТ 12 АВГУСТ 1999 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, ТОВАРЕНЕ ИЛИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕНЗИНИ , което гарантира коректност и безпристрасност при извършваните проверки.

Нашият Екип

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Христо Калудов Христов

Инженер контролно измервателни функции

###

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Александър Пенчев Петров

Инженер контролно измервателни функции

###

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Християн Стоянов Стоянов

Инспектор технически стандарт

###

За Нас

“Ви Ар Ес Контрол” ЕООД е първият оправомощен от Председателя на БИМ Орган за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.