"Ви Ар Ес Контрол"

“Ви Ар Ес Контрол” ЕООД е първият оправомощен от Председателя на БИМ Орган за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП. Органът има действаща система за управление следваща изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и стриктно следи за изпълнението наНАРЕДБА № 16ОТ 12 АВГУСТ 1999 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, ТОВАРЕНЕ ИЛИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕНЗИНИ , което гарантира коректност и безпристрасност при извършваните проверки.

Ново! Със заповед № А769 / 15.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, “Ви Ар Ес Контрол” ЕООД е Акредитирана лаборатория за калибриране на резервоари:
— хоризонтални изработени от метал и неметал, монтирани стационарно и върху подвижни платформи
— с различна геометрична форма
— вертикални цилиндрични

ВИ АР ЕС притежава еталонно оборудване за проверка на системи за измерване на терминали за горива и бензиностанции. Оборудването може да бъде предоставено под наем или наето с обучен персонал за експлоатацията му.

Нашият Екип

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Христо Калудов Христов

Инженер контролно измервателни функции
Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Владислав Илиев Божашки

Инженер Контролно-измервателни прибори и автоматика

Ръководител Лаборатория за калибриране при "Ви Ар Ес Контрол"

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Християн Стоянов Стоянов

Инспектор технически стандарт

За Нас

“Ви Ар Ес Контрол” ЕООД е първият оправомощен от Председателя на БИМ Орган за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.