Лаборатория за калибриране при "Ви Ар Ес Контрол"

         Ново! Със заповед № А769 / 15.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, “Ви Ар Ес Контрол” ЕООД е Акредитирана лаборатория за калибриране на резервоари:

— хоризонтални изработени от метал и неметал, монтирани стационарно и върху подвижни платформи
— с различна геометрична форма
— вертикални цилиндрични

Обемното калибриране на резервоари е доказано най-точният метод при изготвяне на калибровъчни таблици на даден резервоар. Този метод представлява контролирано напълване на целия или част от резервоара с успоредно измерване на показанията на еталонен нивомер. Системата автоматизирано записва данните от измерванията в база данни, която след приключване се обработва от специализиран софтуер. Изготвената калибровъчна таблица се проверява от нашите специалисти и се заверява в лабораторията ни. Калибровъчните таблици се предават в срок от 20 дни след физическото калибриране на резервоара. Съгласно Наредба Н-18 рекалибриране на резервоарите за течни горива се извършва за срок от пет години, след ремонт на резервоара или при последваща проверка на нивомерната измервателна система, ако е показала грешка. Лабораторията има внедрена СУ водеща се от изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. В нея е разработена процедура за регистрация, анализ и обработка на жалби, която е на разположение на всички заинтересовани. ("Жалби")

Заявление за СУБП

Download »

Заяка за калибриране

Download »