Проверка на Системи за Улавяне на бензинови пари

         Опазването на околната среда и чистотата на атмосферния въздух са наша отговорност.
Емисиите на летливи органични съединения, съдържащи се в бензина, допринасят за местни и регионални проблеми, свързани с качеството на въздуха (бензол и озон). Озонът в близост до земната повърхност е замърсител, който преминава през националните граници, и представлява третият по значимост парников газ. Бензолът е известен като канцероген за човека. За да се ограничи отделянето на летливи органични съединения (ЛОС), отделяни в атмосферния въздух, те се улавят по време на зареждане, втечняват се и се връщат обратно в резервоара (Етап II СУБП). Методите за измерване на дебита на всмукване на парите са два - мокър метод (чрез използване на бензин) и сух метод (чрез симулация на бензинов поток). "Ви Ар Ес Контрол" ЕООД е първият оправомощен от Председателя на БИМ Орган за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП. Органът има действаща система за управление следваща изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и стриктно следи за изпълнението на НАРЕДБА № 16 ОТ 12 АВГУСТ 1999 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, ТОВАРЕНЕ ИЛИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕНЗИНИ, което гарантира коректност и безпристрасност при извършваните проверки.

Заявление за СУБП

Download »

Заяка за калибриране

Download »