Кога е нужно да се направи проверка на системите за УБП?

Съгласно Наредба 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини: Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г., изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)
(1) Ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се установява чрез проверка дали съотношението пари/бензин отговаря на изискванията на чл. 14б, т. 2 съгласно методика на Българския институт по метрология (БИМ), както следва:

1. периодично, най-малко веднъж годишно;
2. след ремонт на системите, съответстващи на Етап II на УБП.

(2) В случаите, когато е инсталирана система за автоматично следене, ефективността на улавяне на бензиновите пари се изпитва:

1. периодично, най-малко веднъж на три години;
2. след ремонт на системите, съответстващи на Етап II на УБП.

Кой извършва контрола?

Чл. 14г. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г., изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)
(1) Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се упражнява чрез проверки от:

1. председателя на БИМ;
2. oправомощени от председателя на БИМ лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.