Кога се подава заявление за първоначална проверка на ЕСФП?

Съгласно Наредба Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.):

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Преди регистрацията на ЕСФП лицата по чл. 3 подават заявление за първоначална проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в обекта. Българският институт по метрология препраща по електронен път заявлението в НАП.
(2) (Изм.- ДВ, бр.80 от2018 г.) Заявлението по ал.1 трябва да е придружено с блок-схема на ЕСФП, съдържаща всички нейни компоненти (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, нивомерна измервателна система, концентратор/преобразуващо устройство, както и всички допълнителни модули) и връзките между тях, както и местата на пломбиране. Заявлението по ал. 1 и придружаващата го блок-схема могат да бъдат подадени и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) В 30-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват проверка на място в обекта за съответствие на ЕСФП с одобрения тип и одобряване на предоставената блок-схема. По преценка и при необходимост контролните органи могат да изискат коригиране на предоставената блок-схема. Поставянето на пломби и ограничаването със стикери на достъпа до входовете за комуникация, които не се използват от ЕСФП, се извършва от БИМ.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. - ДВ, бр.17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Органите на НАП и БИМ извършват проверка в обекта в 7-дневен срок от датата на регистрация на ЕСФП в НАП в случаите на откриване на нов обект или обект, в който има смяна на собственост. За извършената проверка се съставя протокол, екземпляр от който се съхранява в обекта. В тези случаи не се допуска извършване на продажби/зареждания на течни горива, зареждания на пропан-бутан в бутилки за битови нужди чрез електронни везни до извършване на проверката от органите на НАП и БИМ. Изречение второ не се прилага за случаите на проточвания, свързани със сервизни дейности.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Одобрената блок-схема при всяка от проверките по чл. 16а се съставя задължително в три еднообразни екземпляра- по един за органите на НАП и на БИМ и един за лицето по чл. 3.

Кога се подава заявление за проверка след ремонт на ЕСФП?

Чл.16а (7) (Нова- ДВ, бр.8 от2020 г.) При извършване на ремонтни дейности на обекта, обслужван от ЕСФП, налагащи преместване на системата (в цялост или на отделни компоненти), преди преместването, лицето по чл. 3 писмено уведомява за това обстоятелство НАП и БИМ, като посочва начална и крайна дата на преместването на ЕСФП. Когато в хода на работите е необходимо нарушаване/премахване на пломба, до извършване на проверката по ал.6, ЕСФП може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице, регистрирано в БИМ като фирма за техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП, или е лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на средството за измерване. След приключване на ремонтните дейности и връщане на ЕСФП в обекта лицето по чл.3 уведомява НАП за преместване на системата и подава заявление за проверка на ЕСФП в БИМ по реда на чл. 16а, ал. 6.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 8 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Когато при промяна или заменяне на елементи от блок-схемата на ЕСФП, както и в случаите по чл. 36а, ал.5 е необходимо нарушаване/премахване на пломба, до извършване на проверката по ал.6 ЕСФП може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице, което е регистрирано в БИМ като фирма за техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП или е лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на средствата за измерване.

Кога се подава заявление за периодична проверка на ЕСФП?

Чл.16а (9) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Електронните системи с фискална памет подлежат на последващи периодични проверки със срок на периодичност 2 години. Заявленията за последващи периодични проверки на ЕСФП се подават в БИМ не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на валидност на предходната проверка.